شرکت نوید وصال ایرانیان به شرکتهای بزرگ مخابراتی فعال در عرصه مخابرات کشور از طریق تامین نیروی انسانی ماهر ایرانی و خارجی در زمینه های مختلف ارائه خدمات مینماید.