شرکت نوید وصال ایرانیان در زمینه ارائه خدمات فنی و اجرایی در حوزه های مختلف صنعت مخابرات فعالیت دارد.