شرکت نوید وصال ایرانیان تاسیس سال ۱۳۸۸ بوده و کلیه سهامداران شرکت افراد حقیقی می باشند.