شرکت نوید وصال ایرانیان با همکاری تامین کنندگان مجاز لوازم مخابراتی و نیز لوازم مصرفی مخابراتی در خارج از ایران در زمینه واردات و فروش این تجهیزات به شرکتهای ایرانی ارائه خدمات مینماید.