نصب تجهیزات Core و TX

نصب تجهیزات Core و TX در سراسر کشور