NWi

نوید وصال ایرانیان

مفاهیم ایمنی در محیط کار

كار كردن برروي دكلهاي مخابراتي يكي از پر مخاطره ترين فعاليتهاي کار در ارتفاع محسوب مي شود و ضروري است با استفاده ي مناسب از تجهيزات ايمني دكلهاي مخابراتي و رعايت اصول ايمني كار در ارتفاع از بروز حوادث كه مي تواند غير قابل جبران باشد پيشگيري نمود. مهم ترين اصول ايمني دكلهاي مخابراتي: •از زمان شروع تا پایان، […]